Trenutno u Ekspertu

Propisa: 123632

Službenih mišljenja: 16259

Sudske prakse: 9236

Modela akata: 842

Obrazaca: 35878

Podzakonskih akata: 91790

Prečišć. tekstova: 27808

Propisa CG: 1824

Propisa R.Srpske: 2206

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 26.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 26.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 15/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/20

"Sl. list APV" 51/19

"Sl. list grada Beograda" 7/20

"Sl. list grada Čačka" 16/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 14/19

"Sl. list grada Kikinde" 28/19

"Sl. list grada Kragujevca" 27/19

"Sl. list grada Kraljeva" 33/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 33/19

"Sl. list grada Loznice" 14/19

"Sl. list grada Niša" 44/19

"Sl. list grada Novog Sada" 58/19

"Sl. list grada Pančeva" 34/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 14/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 15/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 22/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/19

"Sl. list grada Subotice" 33/19

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 19/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 27/19

"Sl. list grada Vršca" 15/19

"Sl. list grada Zaječara" 29/19

"Sl. list grada Zaječara" 30/19

"Sl. list opština Srema" 32/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 25/19

"Sl. list CG" 9/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 105/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 15/20 od 24. februara 2020. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Zakon o Memorijalnom centru "Staro sajmište"

Pravilnik o ispitu za inspektora

Pravilnik o radovima na redovnom održavanju javnih puteva

Odluka o dopuni Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0381/18-11)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača BAT Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 15/20)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/20 od 21. januara 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/20 od 5. februara 2020. godine

Protokol o razmeni instrumenata potvrđivanja za Ugovor između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju, potpisan u Beogradu, 29. januara 2020. godine

Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2009 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za konkurentnu poljoprivredu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Nabavka voznih sredstava za Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu između Republike Srbije (kao Korisnika kredita) i T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. i Denizbank A.Ş. (kao Davalaca kredita)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju

"Sl. list APV", br. 51/19 od 4. decembra 2019. godine

Pravilnik o načinu tehničkog održavanja državnih vodnih puteva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Pravilnik o određivanju zimovnika otvorenih za zimovanje domaćih plovila i uslovima za zimovanje, sidrenje i stajanje plovila na državnim vodnim putevima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 7/20 od 7. februara 2020. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanju na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 16/19 od 27. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/19 od 15. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 28/19 od 6. novembra 2019. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/19 od 1. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (grad Kragujevac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o značajnim datumima i praznicima koje Grad Kragujevac obeležava

"Sl. list grada Kraljeva", br. 33/19 od 6. decembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o merilima i kriterijumima za utvrđivanje učešća korisnika u ceni usluge ličnog pratioca deteta (grad Kraljevo)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o merilima i kriterijumima za utvrđivanje učešća korisnika u ceni usluge personalne asistencije za osobe sa invaliditetom (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 33/19 od 30. novembra 2019. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritorija grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 14/19 od 25. oktobra 2019. godine

Ispravka Odluke o mesnim zajednicama (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 44/19 od 13. juna 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Niša za 2017.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Pantelej

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske Opštine Pantelej

"Sl. list grada Novog Sada", br. 58/19 od 12. decembra 2019. godine

Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu

Ispravka Rešenja o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 34/19 od 25. novembra 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o dimničarskim uslugama (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o održavanju čistoće i upravljanju otpadom (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o pijacama (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o zelenim površinama na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju DV 110 kV br. 151/2 TS Pančevo 2 - TS Alibunar, deonica od TS Pančevo 2 do stuba broj 99 na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110 kV dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS - Pančevo 6" u naseljenom mestu Pančevo

Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Pančevo)

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2019. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone (grad Pančevo)

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar-septembar 2019. godine (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/19 od 8. oktobra 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 15/19 od 5. avgusta 2019. godine

Izmena kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2019. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 22/19 od 13. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/19 od 9. oktobra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 33/19 od 9. decembra 2019. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 19/19 od 29. novembra 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Valjevo)

Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 27/19 od 26. novembra 2019. godine

Odluka o prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti (opština Surdulica)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Bosilegrad za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Vladičin Han

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu u opštini Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 15/19 od 23. novembra 2019. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Vršca za 2019. godinu

"Sl. list grada Zaječara", br. 29/19 od 29. novembra 2019. godine

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2019. god. utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Zaječar)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu (grad Zaječar)

Zaključak (o stavljanju van snage Zaključka o privremenoj obustavi isplate dodatnih oblika zaštite porodilja Gradskog veća grada Zaječara)

"Sl. list grada Zaječara", br. 30/19 od 29. novembra 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list opština Srema", br. 32/19 od 1. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeli stipendija, nagrada i drugih vidova pomoći studentima, učenicima i sportistima sa teritorije Opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 25/19 od 20. novembra 2019. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi (opština Inđija)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju javnim parkiralištima (opština Inđija)

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o naknadama odbornika i članova Opštinskog veća, članova radnih tela Skupštine opštine i radnih tela i komisija koje obrazuje predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik opštinske uprave opštine Inđija

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 9/20 od 21. februara 2020. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 105/19 od 10. decembra 2019. godine

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

Zakon o trgovini