Trenutno u Ekspertu

Propisa: 122052

Službenih mišljenja: 16117

Sudske prakse: 9185

Modela akata: 834

Obrazaca: 35488

Podzakonskih akata: 90580

Prečišć. tekstova: 27448

Propisa CG: 1809

Propisa R.Srpske: 2185

Sudska praksa

U EKSPERT-u se nalaze i dokumenti koje zajednički nazivamo "Sudska praksa" i u njih spadaju:

- praksa sudova,

- presude,

- rešenja,

- pravna shvatanja i stavovi,

- zaključci i

- mišljenja.

koja su doneli Apelacioni sud u Beogradu, Vrhovni sud Srbije, Viši trgovinski sud, Ustavni sud Srbije i okružni sudovi.

Pretraživanje sudske prakse omogućeno je po osnovu pojedinačnih kriterijuma, kao i po osnovu međusobnih ukrštanja zadatih kriterijuma.

Kriterijumi po kojima možete vrši pretragu su: zadata reč ili izraz u naslovu, tekstu ili i u naslovu i tekstu dokumenta, donosilac sudske prakse, oblast, zakon na koji se odnosi, vrsta dokumenta, vremenska odrednica objavljivanja dokumenta (Videti sliku)

Dokumentima sudske prakse možete pristupiti na dva načina:

- preko Pretraživača sudske prakse

- preko oznake (ikone) "S" - sudska praksa, kada se nalazite u propisu.

Specifičnost u EKSPERT-u je oznaka "S" uz članove propisa. Naime, kada se nalazite u tekstu propisa, ako uz propis ili član propisa postoji oznaka "S" klikom na istu otvarate spisak dokumenata sudske prakse (Videti sliku)

 

Detaljnije o svim opcijama programa EKSPERT pročitajte u Uputstvu za korišćenje programa.