Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157376

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10412

Modela akata: 956

Obrazaca: 45598

Podzakonskih akata: 117943

Prečišć. tekstova: 35148

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Modeli akata u Ekspertu

U EKSPERT-u se nalaze i predlozi formi:

- ugovora,

- pravilnika,

- odluka,

- sporazuma,

- kolektivnog ugovora,

- poslovnika,

- izjava,

- upozorenja,

- zahteva,

- rešenja,

- obaveštenja i dr.

Prilikom izbora i obrade predloženih modela akata, nastojali smo da budu zastupljeni primeri modela iz više različitih oblasti (na primer: radnih odnosa, zaštite na radu, obligacionih odnosa, preduzetništva i privatizacije...). Datim modelima su obuhvaćeni osnovni i najreprezentativniji primeri akata koji se najčešće koriste u svakodnevnom radu. Svaki od modela akata kreiran je tako da sadrži osnovne elemente i specifičnosti svojstvene za određenu vrstu akta.

Pretraživanje modela akata omogućeno je po osnovu pojedinačnih kriterijuma, kao i po osnovu međusobnih ukrštanja zadatih kriterijuma.

Kriterijumi po kojima možete vrši pretragu su: zadata reč ili izraz u naslovu, tekstu ili i u naslovu i tekstu dokumenta, oblast, zakon na koji se odnosi, vrsta dokumenta (Videti sliku).

Dokumentima modela možete pristupiti na dva načina:

- preko Pretraživača modela akata

- preko funkcije Modeli akata, koja se pojavljuje kada se nalazite u propisu u vezi sa kojim je kreiran određen model akta.

- preko oznake (ikone) "A" - modeli akata, kada se nalazite u propisu

Specifičnost u EKSPERT-u je oznaka "A" uz članove propisa. Naime, kada se nalazite u tekstu propisa, ako uz propis ili član propisa postoji oznaka "A" klikom na istu otvarate odgovarajući spisak modela akata.

 

 

Detaljnije o svim opcijama programa EKSPERT pročitajte u Uputstvu za korišćenje programa.