Trenutno u Ekspertu

Propisa: 151255

Službenih mišljenja: 17644

Sudske prakse: 10251

Modela akata: 938

Obrazaca: 44042

Podzakonskih akata: 112874

Prečišć. tekstova: 34152

Propisa CG: 2250

Propisa R.Srpske: 2794

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 19.09.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 19.09.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 106/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 12/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 3/22

"Sl. list APV" 37/22

"Sl. list grada Beograda" 79/22

"Sl. list grada Čačka" 17/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 13/22

"Sl. list grada Kikinde" 21/22

"Sl. list grada Kragujevca" 28/22

"Sl. list grada Kraljeva" 25/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 19/22

"Sl. list grada Loznice" 6/22

"Sl. list grada Niša" 83/22

"Sl. list grada Novog Sada" 36/22

"Sl. list grada Pančeva" 21/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/22

"Sl. l gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 6/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 9/22

"Sl. list grada Subotice" 24/22

"Sl. list grada Užica" 35/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 7/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 15/22

"Sl. list grada Vršca" 6/22

"Sl. list grada Zaječara" 27/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/22

"Sl. list opština Srema" 24/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 11/22

"Sl. list CG" 96/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 81/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 106/22 od 15. septembra 2022. godine

Odluka o prihvatanju Izveštaja o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin (Miljan Šišović)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 145)

Uputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina (prečišćen tekst)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 12/22 od 14. septembra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Saobraćaj

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/22 od 6. jula 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i agrarne reforme Sirijske Arapske Republike o saradnji u oblasti poljoprivrede

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Indonezije o političkim konsultacijama

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o razmeni iskustava o razvoju i modernizaciji

Memorandum o razumevanju o bilateralnim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Narodne Republike Bangladeš

Memorandum o razumevanju o političkim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, saradnje i zajednica Demokratske Republike Sao Tome i Prinsipe

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije "Hose Sesilio del Valje" Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras i Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o akademskoj saradnji

Okvirni sporazum o saradnji između Republike Srbije i Kneževine Monako

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Kneževine Monako

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i Aneksa Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata

"Sl. list APV", br. 37/22 od 30. avgusta 2022. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 79/22 od 31. avgusta 2022. godine

Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 17/22 od 19. avgusta 2022. godine

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Doma kulture Čačak

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis"

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora JKP "Komunalac" Čačak

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Narodnog muzeja Čačak

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/22 od 24. avgusta 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije (grad Jagodina)

Odluka o organizaciji gradskih uprava grada Jagodine (U PRIMENI OD: 1. januara 2023. godine)

"Sl. list grada Kikinde", br. 21/22 od 8. avgusta 2022. godine

Ispravka Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 28/22 od 2. septembra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o proširenim i dodatnim pravima finansijske podrške porodici sa decom i meri za ostvarivanje demografske i populacione politike na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o izgradnji i postavljanju spomenika rok grupi "Smak" (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 25/22 od 12. avgusta 2022. godine

Dopuna Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 15/22 od 9. jula 2022. godine

Pravilnik o utvrđivanju kategorija osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 19/22 od 28. juna 2022. godine

Odluka o dopunama Odluke o priznanjima i nagradama grada Leskovca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke u Leskovcu

Odluka o obrazovanju mesnih zajednica na teritoriji grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 6/22 od 14. juna 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (grad Loznica)

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 83/22 od 26. avgusta 2022. godine

Odluka o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad (opština Žitorađa)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 36/22 od 19. avgusta 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju prava na novčanu pomoć socijalno ugroženim porodicama za decu od prvog do osmog razreda osnovne škole, u školskoj 2022/2023. godini (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 21/22 od 15. jula 2022. godine

Odluka o donošenju Plana generalne regulacije Celina 8 - Petrohemija, Azotara i Rafinerija u naseljenom mestu Pančevo

Plan generalne regulacije Celina 8 - Petrohemija, Azotara i Rafinerija u naseljenom mestu Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/22 od 11. aprila 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Toplifikacija" Požarevac

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 7/22 od 28. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih... (grad Šabac)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom... (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 6/22 od 28. jula 2022. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Sombora

Odluka o javnom linijskom prevozu putnika (grad Sombor)

Odluka o obrazovanju cena korišćenja komercijalnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila koje primenjuje JKP "Parking servis Sombor" Sombor (Prečišćen tekst)

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje pogonske spremnosti sistema koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja, održavanja i upravljanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Sombora

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena korišćenja komercijalnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila koje primenjuje JKP "Parking servis Sombor" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prvim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje pogonske spremnosti sistema koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2022/23. godini

Rešenje o utvrđivanju najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji Zapadnobačkog okruga za agroekonomsku 2021/22. godinu

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 9/22 od 1. juna 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 24/22 od 8. septembra 2022. godine

Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 35/22 od 21. jula 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, … (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 7/22 od 24. juna 2022. godine

Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Valjeva

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 15/22 od 25. avgusta 2022. godine

Odluka o načinu obavljanja komunalnih delatnosti - održavanje čistoće na površinama javne namene, upravljanje komunalnim otpadom i održavanje javnih zelenih površina i opšte uređenje (grad Vranje)

Odluka o promeni Poslovnika Skupštine grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 6/22 od 26. aprila 2022. godine

Pravilnik o kriterijumima i procedurama za praćenje realizacije i vrednovanje efekata usluga socijalne zaštite u nadležnosti grada Vršca

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi…

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po…

"Sl. list grada Zaječara", br. 27/22 od 1. avgusta 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/22 od 12. jula 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 24/22 od 2. septembra 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu… (opština Ruma)

"Sl. list opštine Beočin", br. 10/22 od 9. avgusta 2022. godine

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/22 od 29. avgusta 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Inđija

Rešenje o korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 96/22 od 31. avgusta 2022. godine

Temeljni ugovor između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 81/22 od 25. avgusta 2022. godine

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma