Trenutno u Ekspertu

Propisa: 114974

Službenih mišljenja: 15577

Sudske prakse: 8946

Modela akata: 812

Obrazaca: 33096

Podzakonskih akata: 85142

Prečišć. tekstova: 25937

Propisa CG: 1716

Propisa R.Srpske: 2101

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 17.01.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 17.01.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 4/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 11/17

"Sl. gl. RS - Me. ugovori" 1/18

"Sl. list APV" 58/17

"Sl. list grada Beograda" 1/18

"Sl. list grada Čačka" 21/17

"Sl. gl. gr. Jagodina" 25/17

"Sl. list grada Kikinde" 34/17

"Sl. list grada Kragujevca" 34/17

"Sl. list grada Kraljeva" 31/17

"Sl. list grada Kruševca" 7/17

"Sl. gl. gr. Leskovca" 23/17

"Sl. list grada Loznice" 15/17

"Sl. list grada Niša" 125/17

"Sl. list grada Novog Sada" 64/17

"Sl. list grada Pančeva" 31/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 10/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 26/17

"Sl. list grada Smedereva" 11/17

"Sl. list grada Sombora" 17/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 18/17

"Sl. list grada Subotice" 36/17

"Sl. list grada Užica" 36/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 13/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 29/17

"Sl. list grada Vršca" 22/17

"Sl. list grada Zaječara" 46/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 37/17

"Sl. list opština Srema" 39/17

"Sl. list opštine Inđija" 26/17

"Sl. list CG" 1/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 3/18

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 4/18 od 15. januara 2018. godine

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike skupština opština Aranđelovac i Bor

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda

Rešenje o imenovanju direktora JKSP "Gradac" iz Tutina (Alija Džudžević)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 11/17 od 26. decembra 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnaziju

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u st

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u st

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju…

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju…

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o nastavnom planu i programu Škole za muzičke talente u Ćupriji

Pravilnik o Programu opšte i umetničke mature

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/18 od 10. januara 2018. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture i sporta Republike Grčke za period 2017- 2021.

Memorandum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Državne korporacije za podršku izrade, proizvodnje i izvoza visokotehnoloških industrijskih proizvoda "Rosteh" o saradnji u oblastima inovacija i tehnološkog razvoja

Memorandum o sprovođenju INTERREG - IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija

Odluka Mešovitog komiteta br. 2/2017 osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o izmenama i dopunama Protokola I Sporazuma

Odluka Mešovitog komiteta br. 3/2017 osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o dodavanju Protokola III Sporazuma koji se odnosi na trgovinu uslugama

Sporazum između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Administracije Kurske oblasti (Ruska Federacija) o uspostavljanju međunarodnih i spoljnoekonomskih veza u trgovinsko-ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o nuklearnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o sprovođenju INTERREG - IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bugarska

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom

"Sl. list APV", br. 58/17 od 27. decembra 2017. godine

Pokrajinska uredba o povraćaju neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava koji pripadaju konsolidovanom računu trezora Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 1/18 od 10. januara 2018. godine

Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije

Rešenje o razrešenju Gradske izborne komisije

"Sl. list grada Čačka", br. 21/17 od 27. novembra 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 25/17 od 15. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, gradskom pravobranilaštvu, kabinetu gradonačelnika i službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 34/17 od 22. decembra 2017. godine

Odluka o izmeni izmene Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmeni Odluke o tarifi komunalnih taksi

Odluka o regresiranom i besplatnom prevozu

Odluka o socijalnoj zaštiti grada Kikinda

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 34/17 od 20. decembra 2017. godine

Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2018. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju celodnevnog boravka trećeg deteta (grad Kragujevac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca"

Odluka o ostvarivanju prava na prevoz u javnom saobraćaju dece pripremnog predškolskog programa, učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama (grad Kragujevac)

Kadrovski plan zaposlenih u Gradskim upravama, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kragujevca za 2018. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 31/17 od 27. decembra 2017. godine

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća "Opštinska stambena agencija" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća Direkcija za planiranje i izgradnju "Kraljevo"

"Sl. list grada Kruševca", br. 7/17 od 2. septembra 2017. godine

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Kruševca

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikama (grad Kruševac)

Pravilnik o postupku rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (na teritoriji gada Kruševca)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017.

Uputstvo o radu trezora grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 23/17 od 30. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Leskovca

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u gradu Leskovcu

Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji grada Leskovca

Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju (grad Leskovac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritorija grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 15/17 od 16. novembra 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Loznice i određivanju prosečnih cena i odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu u

Kadrovski plan organa grada Loznice za 2018. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 125/17 od 5. decembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju stope poreza na imovinu (opština Dimitrovgrad)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 64/17 od 23. decembra 2017. godine

Odluka o promeni cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (JGSP "Novi Sad" Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 31/17 od 8. decembra 2017. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/17 od 17. novembra 2017. godine

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona u organima Grada Požarevca

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Požarevca

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor (grad Požarevac)

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 26/17 od 30. novembra 2017. godine

Odluka o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Vladimirci za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun poreza na imovinu za 2018. godinu (na teritoriji opštine Vladimirci)

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti u javnoj svojini opštine Vladimirci za koju se ne plaća porez na imovinu radi utvrđivanja knjigovodstvene vrednosti koja će se upisati u poslovne knjige

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o utvrđivanju zona za obračun poreza na imovinu za 2018. godinu (opština Vladimirci)

"Sl. list grada Smedereva", br. 11/17 od 17. novembra 2017. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 17/17 od 6. decembra 2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Strateški plan komunalne policije grada Sombora za period 2018-2023. godine

Strateški plan komunalne policije grada Sombora za period 2018-2023. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/17 od 20. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima - "Sremske sigurne kuće" u gradu Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 36/17 od 21. decembra 2017. godine

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih lica u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 36/17 od 8. novembra 2017. godine

Uputstvo za primenu Odluke o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/17 od 30. novembra 2017. godine

Odluka o broju gradskih uprava grada Valjeva

Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 29/17 od 27. novembra 2017. godine

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bosilegrad

Odluka o pristupanju Gradske opštine Vranjska Banja u članstvo Stalne konferencije gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Vladičin Han

"Sl. list grada Vršca", br. 22/17 od 7. decembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Severne industrijske zone u Vršcu

Odluka o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije dela Severne industrijske zone na životnu sredinu (grad Vršac)

Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Pančevo

"Sl. list grada Zaječara", br. 46/17 od 16. decembra 2017. godine

Odluka o brisanju korisnika javnih sredstava iz evidencije indirektnih korisnika javnih sredstava (Zadužbina "Nikola Pašić")

Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 37/17 od 22. decembra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017.

Kadrovski plan gradske uprave, pravobranilaštva i stručne službe zaštitnika građana grada Zrenjanina za 2018. godinu

"Sl. list opština Srema", br. 39/17 od 28. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Irig

"Sl. list opštine Inđija", br. 26/17 od 27. novembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o komunalnom redu (opština Inđija)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju Opštinskog veća kao organa nadležnog za davanje prethodne saglasnosti za upis prava svojine na objektima koji su izgrađeni na površinama javne namene (opština Inđija)

Rešenje o korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Inđija

Ispravka Odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 1/18 od 4. januara 2018. godine

Zakon o Privrednoj komori Crne Gore

Odluka o izmjeni Odluke o isplati razlike u zaradi koju bi poslanik ostvario da poslaničku funkciju obavlja profesionalno

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 3/18 od 12. januara 2018. godine

Ispravka Uputstva o prestanku primjene uputstava iz oblasti hrane i predmeta opšte upotrebe