Trenutno u Ekspertu

Propisa: 134986

Službenih mišljenja: 16894

Sudske prakse: 9668

Modela akata: 885

Obrazaca: 39565

Podzakonskih akata: 100348

Prečišć. tekstova: 30580

Propisa CG: 1955

Propisa R.Srpske: 2433

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 15.02.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 15.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 10/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/21

"Sl. list APV" 4/21

"Sl. list grada Beograda" 1/21

"Sl. list grada Čačka" 2/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 30/20

"Sl. list grada Kikinde" 26/20

"Sl. list grada Kragujevca" 36/20

"Sl. list grada Kraljeva" 4/21

"Sl. list grada Kruševca" 14/20

"Sl. gl. grada Leskovca" 50/20

"Sl. list grada Loznice" 30/20

"Sl. list grada Niša" 9/21

"Sl. list grada Novog Sada" 3/21

"Sl. list grada Pančeva" 2/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 32/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/20

"Sl. list grada Smedereva" 17/20

"Sl. list grada Sombora" 2/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 1/21

"Sl. list grada Subotice" 2/21

"Sl. list grada Užica" 1/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 1/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 42/20

"Sl. list grada Vršca" 15/20

"Sl. list grada Zaječara" 66/20

"Sl. list grada Zrenjanina" 2/21

"Sl. list opština Srema" 49/20

"Sl. list opštine Beočin" 34/20

"Sl. list opštine Inđija" 30/20

"Sl. list CG" 8/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 4/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 10/21 od 10. februara 2021. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

Pravilnik o metodama ispitivanja sorte lanika (Camelina sativa (L) Crantz.) radi priznavanja sorte

Odluka o izboru sudije (Kristina Šekarić)

Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima (Broj 119-05-101/2021-01)

Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima (Broj 119-05-104/2021-01)

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" na životnu sredinu

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu na životnu sredinu

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-020-00-0297/19-11)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-07-00-0227/19-11)

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Next Dubliss" (Blue, 100s, X)")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Next Dubliss" (Red, 100s, X)")

Rešenje (o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja "Optimum consilium d.o.o. Novi Sad")

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Zoološki vrt", Bor (Darko Dragijević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Mladost", Opovo (Igor Vujić)

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za proizvodnju, prečišćavanje i distribuciju vode "Mladost", Opovo (Živković Dragan)

Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka (Branković (Milutin) Milica)

Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka (Gašparović (Kuzma) Vesna)

Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka (Mandić (Predrag) Nadica)

Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka (Nedeljković (Borisav) Radomir)

Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka (Trajković (Milorad) Ljiljana)

Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka (Zekanović (Petar) Joso)

Naredba o homologaciji sklopova zamenskih kočnih obloga, kočnih obloga doboš kočnica, diskova i doboša za motorna i priključna vozila

Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2021. godinu

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine "Moć znanja" (sa Akcionim planom)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/21 od 2. februara 2021. godine

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne p saradnik u muzičkoj umetnosti i ...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne pre četvorogodišnjem trajanju ...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada Zdravstvo i socijalna

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prer

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada m

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostitelj

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil novinar saradnik

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil saradnik u dramskoj umetnosti

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil saradnik u muzičkoj umetnosti

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnoj školi koja ostvaruje nastavni plan i program za obrazovne profile saradnik u umetnosti i novinar saradnik

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Hidrološki tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Mesar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Meteorološki tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Pekar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar modelar odeće" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/21 od 1. februara 2021. godine

Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola Svetske poštanske konvencije

Zakon o potvrđivanju Izmene Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore<

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Irana u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog na dohodak i na imovinu i sprečavanju ...

"Sl. list APV", br. 4/21 od 27. januara 2021. godine

Rešenje (o nominalnom iznosu sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za 2021. godinu)

"Sl. list grada Beograda", br. 1/21 od 12. januara 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama (grad Beograd)

Instrukcija o izmenama Instrukcije o postupanju budžetskih korisnika i gradskih opština grada Beograda u postupku pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja

"Sl. list grada Čačka", br. 2/21 od 27. januara 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2021. godini (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 30/20 od 18. decembra 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju ustanove kulture "Muzej voštanih figura" (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Jagodina)

Kadrovski plan u organizacionim jedinicama grada Jagodine (gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine) za 2021.

"Sl. list grada Kikinde", br. 26/20 od 19. decembra 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o tarifi komunalnih taksi (grad Kikinda)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde

Odluka o radnim telima gradonačelnika i Gradskog veća grada Kikinde

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2021. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 36/20 od 27. novembra 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnoj samoupravi (grad Kragujevac)

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Kragujevac

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o visini stope poreza na imovinu (grad Kragujevac)

Program o izmenama Programa ekonomskih mera podrške privredi (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 4/21 od 5. februara 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva za 2021. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 14/20 od 21. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžet grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 50/20 od 30. decembra 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Bojnik

Kadrovski plan Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2021. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 30/20 od 30. decembra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške ugostiteljskoj i turističkoj privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 9/21 od 9. februara 2021. godine

Ispravka Kadrovskog plana Gradske opštine Niška Banja za 2021. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 3/21 od 25. januara 2021. godine

Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem za direktne korisnike budžeta Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 2/21 od 29. januara 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 32/20 od 20. novembra 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Požarevca

Sporazum o međuopštinskoj saradnji na razvijanju geografskog informacionog sistema

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/20 od 7. marta 2020. godine

Odluka o finansiranju programa preporučene aktivne imunizacije protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima na teritoriji grada Šapca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 17/20 od 30. novembra 2020. godine

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vo grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 2/21 od 1. februara 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sombor)

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak za prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoć za nezaposlene porodilje (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/21 od 22. januara 2021. godine

Odluka o besplatnom gradskom i prigradskom prevozu za korisnike penzija i lica starijih od 65 godina koja nemaju status penzionera (grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 2/21 od 22. januara 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2021. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2021. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 1/21 od 8. januara 2021. godine

Odluka o pravu na jednokratni novčani iznos za rođenje deteta (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/21 od 18. januara 2021. godine

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece (grad Valjevo)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 42/20 od 21. decembra 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (opština Bosilegrad)

Kadrovski plan za 2021. godinu (opština Bosilegrad)

"Sl. list grada Vršca", br. 15/20 od 31. oktobra 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Vršca

Poslovnik Gradskog veća Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 66/20 od 26. novembra 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara

Odluka o pristupanju grada Zaječara u članstvo Udruženja "Pokret za decu tri plus" iz Čačka

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2020. god. utvrđena osnovica poreza na imovinu obvez najopremljenijoj zoni (Grad Zaječar)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu (Grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 2/21 od 29. januara 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o parkiranju vozila (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 49/20 od 30. decembra 2020. godine

Odluka o socijalnoj zaštiti Opštine Pećinci

"Sl. list opštine Beočin", br. 34/20 od 18. decembra 2020. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 30/20 od 29. decembra 2020. godine

Poslovnik Skupštine opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 8/21 od 26. januara 2021. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica

Zakon o izmjeni Zakona o radu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 4/21 od 20. januara 2021. godine

Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika za osnovnu školu

Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika za srednju školu