Trenutno u Ekspertu

Propisa: 119718

Službenih mišljenja: 16025

Sudske prakse: 9097

Modela akata: 829

Obrazaca: 34730

Podzakonskih akata: 88790

Prečišć. tekstova: 26946

Propisa CG: 1791

Propisa R.Srpske: 2157

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 13.03.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 13.03.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 15/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/19

"Sl. list APV" 9/19

"Sl. list grada Beograda" 9/19

"Sl. list grada Čačka" 2/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 23/18

"Sl. list grada Kikinde" 4/19

"Sl. list grada Kragujevca" 1/19

"Sl. list grada Kraljeva" 3/19

"Sl. list grada Kruševca" 1/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 3/19

"Sl. list grada Loznice" 1/19

"Sl. list grada Niša" 118/18

"Sl. list grada Novog Sada" 7/19

"Sl. list grada Pančeva" 36/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 15/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/18

"Sl. list grada Smedereva" 6/18

"Sl. list grada Sombora" 1/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 14/18

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 52/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 39/18

"Sl. list grada Vršca" 16/18

"Sl. list grada Zaječara" 4/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 29/18

"Sl. list opština Srema" 36/18

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 28/18

"Sl. list CG" 12/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 11/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 15/19 od 8. marta 2019. godine

Uredba o stručnom usavršavanju putem stažiranja

Uredba o utvrđivanju Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara za 2019. godinu

Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2019. godinu

Uredba o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2019. godinu

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje ovlašćenja za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o izmenama Pravilnika o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenje bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje

Pravilnik o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe

Pravilnik o raspodeli sredstava za finansiranje ustanova socijalne zaštite

Pravilnik o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja lica u stanju socijalne potrebe

Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova

Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru

Odluka o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva i informatike i računarstva koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Kriminalističko-policijskoj akademiji...

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva, informatike i računarstva i studijskog programa osnovnih strukovnih studija kriminalistike koji se finansiraju iz...

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sadržini registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao i o bližim uslovima i načinu vođenja tih registara

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Vlasina"

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za javno zdravlje

Odluka o obrazovanju Radne grupe za izmenu propisa o kancelarijskom poslovanju i kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja

Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije

Odluka o utvrđivanju Zgrade auto servisa "Fiat" u Beogradu za spomenik kulture

Rešenje o izuzeću novog interkonektora za prirodni gas

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Bibliotekarsko društvo Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Savez dramskih umetnika Vojvodine)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Srpski PEN centar)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Srpsko književno društvo)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Stanica "Servis za savremeni ples")

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje arhitekata Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje baletskih umetnika Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje dramskih umetnika Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje filmskih glumaca Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje filmskih umetnika Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje književnih prevodilaca Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje književnika Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje kompozitora Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje kompozitora Vojvodine)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje likovnih umetnika Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje muzičkih umetnika Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije)

Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi (Udruženje scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije)

Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2018. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/19 od 11. februara 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Ispravka Pravilnika o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/19 od 18. februara 2019. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede Republike Libana o saradnji u oblasti poljoprivrede

Memorandum o razumevanju između Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine i voda Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva zajednice i kulture Republike Palau

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti upotrebe nuklearne energije u mirnodopske svrhe na osnovu potvrđenih i inovacionih tehnologija

Sporazum o saradnji između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Poslovne asocijacije Japana i Jugoistočne Evrope

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi

Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja

Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih ...

Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Multilateralnog sporazuma zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlada zemalja Beneluksa (Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Holandije) o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o…

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa

"Sl. list APV", br. 9/19 od 20. februara 2019. godine

Odluka o naknadi članovima Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine iz reda naučnih i stručnih radnika

"Sl. list grada Beograda", br. 9/19 od 4. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu odnosno gradskim opštinama u 2019. godini

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju zemljišta i načinu i postupku obračuna i plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru projekta "Beograd na vodi"

Odluka o reprogramu i uslovima otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Beograd)

Odluka o zaduženju Grada Beograda za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

"Sl. list grada Čačka", br. 2/19 od 19. februara 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2019. godini (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 23/18 od 24. decembra 2018. godine

Statut grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 4/19 od 6. februara 2019. godine

Statut grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite

"Sl. list grada Kraljeva", br. 3/19 od 31. januara 2019. godine

Pravilnik o merilima i kriterijumima za utvrđivanje učešća korisnika u ceni usluge ličnog pratioca deteta (grad Kraljevo)

Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/19 od 21. januara 2019. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi mesnih zajednica grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 3/19 od 17. januara 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 1/19 od 23. januara 2019. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Niša", br. 118/18 od 17. decembra 2018. godine

Odluka o budžetu Grada Niša za 2019. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (grad Niš)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Niša

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš

Odluka o utvrđivanju nekategorisanih puteva (na teritoriji Grada Niša)

Odluka o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini

Kadrovski plan Gradske uprave grada Niša, Službe za poslove Skupštine grada, Službe za poslove Gradonačelnika, Službe za poslove Gradskog veća, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštva grada Niša, Kancelarije zaštitnika građana

"Sl. list grada Novog Sada", br. 7/19 od 20. februara 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 36/18 od 29. decembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi Zaštitnika...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/18 od 27. decembra 2018. godine

Statut Gradske opštine Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/18 od 24. decembra 2018. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva, stručnih službi i Kabineta predsednika opštine Bogatić (za 2019. godinu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/18 od 30. novembra 2018. godine

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2019. godini, grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 1/19 od 28. januara 2019. godine

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora grada Sombora

Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta i izmene istih (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/18 od 21. decembra 2018. godine

Odluka o finansiranju primarne zdravstvene zaštite iz budžeta grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama i dopunama odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sremska Mitrovica)

Odluka o reprogramu duga i uslovnom otpisu kamate (grad Sremska Mitrovica)

Kadrovski plan za organe grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu

Zaključak (o prihvatanju Sporazuma o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 52/18 od 26. decembra 2018. godine

Odluka kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Užica, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2019. godinu, razvrstava u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (grad Užice)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/18 od 27. decembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Valjeva

Kadrovski plan za 2019. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština: Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 39/18 od 27. decembra 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 16/18 od 27. decembra 2018. godine

Pravilnik o postavljanju bašti ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Vršca

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Vršca)

"Sl. list grada Zaječara", br. 4/19 od 4. februara 2019. godine

Statut grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 29/18 od 20. decembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017.

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 36/18 od 18. decembra 2018. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Ruma

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Irig i Opštinskog pravobranilaštva opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 28/18 od 28. decembra 2018. godine

Kadrovski plan opštinske uprave opštine Inđija i pravobranilaštva opštine Inđija za 2019. godinu

"Sl. list CG", br. 12/19 od 21. februara 2019. godine

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sprovođenju istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 11/19 od 12. februara 2019. godine

Odluka Ustavnog suda U-30/16 (odnosi se na Zakon o poreskom postupku Republike Srpske)