Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 10.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 10.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 49/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 7/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/19

"Sl. list APV" 26/19

"Sl. list grada Beograda" 52/19

"Sl. list grada Čačka" 6/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 7/19

"Sl. list grada Kikinde" 9/19

"Sl. list grada Kragujevca" 14/19

"Sl. list grada Kraljeva" 16/19

"Sl. list grada Kruševca" 6/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 12/19

"Sl. list grada Loznice" 1/19

"Sl. list grada Niša" 14/19

"Sl. list grada Novog Sada" 27/19

"Sl. list grada Pančeva" 11/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 6/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 9/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/19

"Sl. list grada Subotice" 7/19

"Sl. list grada Užica" 5/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 7/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 11/19

"Sl. list grada Vršca" 1/19

"Sl. list grada Zaječara" 14/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/19

"Sl. list opština Srema" 14/19

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 12/19

"Sl. list CG" 37/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 38/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 49/19 od 8. jula 2019. godine

Zakon o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Zakon o komunalnoj miliciji

Zakon o nauci i istraživanjima

Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina

Pravilnik o Fondu za solidarnu pomoć

Ispravka Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu

Dopuna Javnobeležničke tarife

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 7/19 od 3. jula 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za osnovno baletsko obrazovanje i vaspitanje

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/19 od 27. juna 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstava spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Nikaragve o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o saradnji na uvozu i izvozu prehrambenih proizvoda i bezbednosti hrane

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova afričkih integracija i Togoanaca u inostranstvu Republike Togo

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Republike Madagaskar

Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o inspekcijskim i karantinskim zahtevima za izvoz mlečnih proizvoda iz Republike Srbije u Narodnu Republiku Kinu

Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o karantinu i zdravstvenim zahtevima koji se odnose na svinjsko meso za izvoz iz Republike Srbije u Narodnu Republiku...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa pratećim sporazumom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ustava međunarodne organizacije za civilnu zaštitu

"Sl. list APV", br. 26/19 od 5. juna 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija, koje se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2019/2020

Rešenje o davanju lovišta "Mošorinski breg" na gazdovanje

"Sl. list grada Beograda", br. 52/19 od 25. juna 2019. godine

Pravilnik o izmeni i dopunama Odluke o komunalnom redu (grad Beograd)

Odluka o boravišnoj taksi (grad Beograd)

Odluka o dopuni Odluke o određivanju komunalnih delatnosti (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o javnim parkiralištima (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 6/19 od 25. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu sufinansiranja uređenja fasada zgrada u ekstra zoni grada Čačka

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o održavanju javnih zelenih površina (grad Čačak)

Statut grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7/19 od 1. aprila 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 9/19 od 5. aprila 2019. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Kikinde

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde

Odluka o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 14/19 od 21. maja 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke saniranju šteta građanima nastalih prirodnom ili drugom nezgodom na teritoriji grada Kragujevca ("Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 16/19 od 5. juna 2019. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Službi za poslove Zaštitnika građana grada Kraljeva i Službi za internu...

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/19 od 8. maja 2019. godine

Odluka o osnivanju Službe budžetske inspekcije Grada Kruševca

Odluka o osnivanju Službe interne revizije Grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/19 od 22. maja 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 1/19 od 23. januara 2019. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Niša", br. 14/19 od 12. marta 2019. godine

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bela Palanka

Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Bela Palanka

Statut opštine Bela Palanka

"Sl. list grada Novog Sada", br. 27/19 od 5. juna 2019. godine

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o izmenama Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada

Odluka o zaduživanju putem dugoročnog kredita Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad

"Sl. list grada Pančeva", br. 11/19 od 20. maja 2019. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije bloka 014 u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana generalne regulacije Celina 2 - Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/19 od 19. marta 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 6/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o šestoj izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Vladimirci

Statut opštine Vladimirci

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija budžetu grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju naknada odbornicima i članovima radnih tela koje imenuje Skupština grada Sombora

Ispravka štamparske greške (u Odluci o prvim izmenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja, održavanja i upravljanja sa nepokretnostima u javnoj svojini grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/19 od 22. marta 2019. godine

Statut grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 7/19 od 29. marta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o službenim putovanjima zaposlenih lica u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 5/19 od 18. februara 2019. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Gradskih uprava grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 7/19 od 22. maja 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Valjeva, Republika Srbija i Grada Soči, Krasnodarska Pokrajina, Ruska Federacija

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 11/19 od 25. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja

Odluka o izmeni Odluke o javnim priznanjima Grada Vranja

Odluka o izmeni Odluke o Pravobranilaštvu grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 1/19 od 5. marta 2019. godine

Odluka o javnim parkiralištima (grad Vršac)

Odluka o pokretanju postupka pribavljanja u javnu svojinu grada Vršca poslovnog prostora označenog sa brojem 1 koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade u Vršcu ul. Sterijina 60 putem razmene neposrednom pogodbom

Statut grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 14/19 od 18. juna 2019. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 14/19 od 9. maja 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Pećinci

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 12/19 od 10. maja 2019. godine

Obaveštenje (o evidentiranju Trga "Dr Đorđe Natošević" Novi Slankamen za kulturno dobro - Prostorno kulturno-istorijska celina)

"Sl. list CG", br. 37/19 od 1. jula 2019. godine

Opšti kolektivni ugovor o izmjenama Opšteg kolektivnog ugovora

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 38/19 od 14. maja 2019. godine

Odluka Ustavnog suda U-43/18 (odnosi se na Zakon o poreskom postupku Republike Srpske)