Trenutno u Ekspertu

Propisa: 114142

Službenih mišljenja: 15528

Sudske prakse: 8904

Modela akata: 814

Obrazaca: 32807

Podzakonskih akata: 84453

Prečišć. tekstova: 25772

Propisa CG: 1703

Propisa R.Srpske: 2090

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 10.01.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 10.01.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 2/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 11/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 12/17

"Sl. list APV" 57/17

"Sl. list grada Beograda" 102/17

"Sl. list grada Čačka" 21/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 25/17

"Sl. list grada Kikinde" 34/17

"Sl. list grada Kragujevca" 34/17

"Sl. list grada Kraljeva" 31/17

"Sl. list grada Kruševca" 7/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 23/17

"Sl. list grada Loznice" 15/17

"Sl. list grada Niša" 117/17

"Sl. list grada Novog Sada" 60/17

"Sl. list grada Pančeva" 31/17

"Sl. gl. grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 24/17

"Sl. list grada Smedereva" 11/17

"Sl. list grada Sombora" 17/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 18/17

"Sl. list grada Subotice" 36/17

"Sl. list grada Užica" 36/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 13/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 29/17

"Sl. list grada Vršca" 22/17

"Sl. list grada Zaječara" 46/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 34/17

"Sl. list opština Srema" 39/17

"Sl. list opštine Inđija" 26/17

"Sl. list CG" 90/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 117/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 2/18 od 5. januara 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude (u postupku davanja koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd, VINCI AIRPORTS, Francuska)

Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Plandište

Rešenje (o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, Uno Bgd 011 d.o.o., Beograd)

Rešenje (v.d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0118/17-11)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Malteškom Viteškom Redu (Mirko Jelić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Malteškom Viteškom Redu (Dejan Šahović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Irak (Uroš Balov)

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 6. januara 2018. godine)

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu

Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 6. januara 2018. godine)

Tarifa posebnih naknada organizacije za ostvarivanje reprografskih prava

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 11/17 od 26. decembra 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnaziju

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u st

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u st

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju…

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju…

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o nastavnom planu i programu Škole za muzičke talente u Ćupriji

Pravilnik o Programu opšte i umetničke mature

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 12/17 od 19. decembra 2017. godine

Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva pravde Gruzije u oblasti reforme javne uprave

Memorandum o saradnji između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva saobraćaja, informacionih tehnologija i komunikacija Republike Bugarske o smanjenju međunarodnih tarifa za roming elektronskih ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 57/17 od 21. decembra 2017. godine

Pokrajinska skupštinsku odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 102/17 od 24. decembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 21/17 od 27. novembra 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 25/17 od 15. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, gradskom pravobranilaštvu, kabinetu gradonačelnika i službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 34/17 od 22. decembra 2017. godine

Odluka o izmeni izmene Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmeni Odluke o tarifi komunalnih taksi

Odluka o regresiranom i besplatnom prevozu

Odluka o socijalnoj zaštiti grada Kikinda

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 34/17 od 20. decembra 2017. godine

Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2018. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju celodnevnog boravka trećeg deteta (grad Kragujevac)

Odluka o ostvarivanju prava na prevoz u javnom saobraćaju dece pripremnog predškolskog programa, učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama (grad Kragujevac)

Kadrovski plan zaposlenih u Gradskim upravama, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kragujevca za 2018. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 31/17 od 27. decembra 2017. godine

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća "Opštinska stambena agencija" Kraljevo

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća Direkcija za planiranje i izgradnju "Kraljevo"

"Sl. list grada Kruševca", br. 7/17 od 2. septembra 2017. godine

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Kruševca

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikama (grad Kruševac)

Pravilnik o postupku rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (na teritoriji gada Kruševca)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017.

Uputstvo o radu trezora grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 23/17 od 30. novembra 2017. godine

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u gradu Leskovcu

Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji grada Leskovca

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritorija grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 15/17 od 16. novembra 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Loznice i određivanju prosečnih cena i odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu u

Kadrovski plan organa grada Loznice za 2018. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 117/17 od 17. novembra 2017. godine

Odluka o prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze u najopremljenijoj zoni (opština Merošina)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Merošina

"Sl. list grada Novog Sada", br. 60/17 od 13. decembra 2017. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju komisije za izbor najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije Grada Novog Sada kojima će se dodeliti humanitarni paketi

"Sl. list grada Pančeva", br. 31/17 od 8. decembra 2017. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Odluka о opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

Poslovnik o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 24/17 od 14. novembra 2017. godine

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine opštine Koceljeva

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Koceljeva

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (opština Koceljeva)

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 11/17 od 17. novembra 2017. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 17/17 od 6. decembra 2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Strateški plan komunalne policije grada Sombora za period 2018-2023. godine

Strateški plan komunalne policije grada Sombora za period 2018-2023. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/17 od 20. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima - "Sremske sigurne kuće" u gradu Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 36/17 od 21. decembra 2017. godine

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih lica u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 36/17 od 8. novembra 2017. godine

Uputstvo za primenu Odluke o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/17 od 30. novembra 2017. godine

Odluka o broju gradskih uprava grada Valjeva

Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 29/17 od 27. novembra 2017. godine

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bosilegrad

Odluka o pristupanju Gradske opštine Vranjska Banja u članstvo Stalne konferencije gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Vladičin Han

"Sl. list grada Vršca", br. 22/17 od 7. decembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Severne industrijske zone u Vršcu

Odluka o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije dela Severne industrijske zone na životnu sredinu (grad Vršac)

Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Pančevo

"Sl. list grada Zaječara", br. 46/17 od 16. decembra 2017. godine

Odluka o brisanju korisnika javnih sredstava iz evidencije indirektnih korisnika javnih sredstava (Zadužbina "Nikola Pašić")

Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 34/17 od 30. novembra 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih ...

"Sl. list opština Srema", br. 39/17 od 28. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Irig

"Sl. list opštine Inđija", br. 26/17 od 27. novembra 2017. godine

Ispravka Odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 90/17 od 29. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 117/17 od 27. decembra 2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izvještavanju o nesolidnim komitentima

Odluka o stavljanju van snage Odluke o minimalnim uslovima koje banke treba da ispune za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa

Odluka o stavljanju van snage Odluke o minimalnim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa filijalama banaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine