Trenutno u Ekspertu

Propisa: 131535

Službenih mišljenja: 16661

Sudske prakse: 9537

Modela akata: 871

Obrazaca: 38428

Podzakonskih akata: 97741

Prečišć. tekstova: 29731

Propisa CG: 1908

Propisa R.Srpske: 2353

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 07.04.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 7.04.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 34/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 6/21

"Sl. list APV" 15/21

"Sl. list grada Beograda" 17/21

"Sl. list grada Čačka" 4/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 3/21

"Sl. list grada Kikinde" 3/21

"Sl. list grada Kragujevca" 3/21

"Sl. list grada Kraljeva" 4/21

"Sl. list grada Kruševca" 1/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 6/21

"Sl. list grada Loznice" 30/20

"Sl. list grada Niša" 23/21

"Sl. list grada Novog Sada" 9/21

"Sl. list grada Pančeva" 8/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 28/20

"Sl. list grada Smedereva" 1/21

"Sl. list grada Sombora" 2/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/21

"Sl. list grada Subotice" 2/21

"Sl. list grada Užica" 6/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 44/20

"Sl. list grada Vršca" 1/21

"Sl. list grada Zaječara" 9/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 4/21

"Sl. list opština Srema" 1/21

"Sl. list opštine Beočin" 34/20

"Sl. list opštine Inđija" 30/20

"Sl. list CG" 26/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 19/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 34/21 od 6. aprila 2021. godine

Uredba o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2021. godinu

Odluka Ustavnog suda IUo-91/2019 (odnosi se na Pravilnik o načinu prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka iz zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda neophodnih za procenu i likvidaciju šteta)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/21 od 24. marta 2021. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Lične usluge

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar za operativnu forenziku" (sa Standardom kvalifikacije)

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole

Dopuna Kataloga udžbenika za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole

Katalog udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Katalog udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 6/21 od 1. aprila 2021. godine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima

"Sl. list APV", br. 15/21 od 24. marta 2021. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 17/21 od 23. marta 2021. godine

Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji Gradske opštine Savski venac za 2021-2022. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 4/21 od 12. februara 2021. godine

Kolektivni ugovor Centra za pružanje usluga u socijalnoj zaštiti "Zračak" Čačak

Odluka (o određivanju cene časa usluge Pomoć u kući, za 2021. godinu, grad Čačak)

Odluka (o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica, za korisnike koji žive van teritorije grada Čačka, za 2021. godinu)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 3/21 od 29. januara 2021. godine

Odluka o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju pokretnih stvari u javnoj svojini grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 3/21 od 19. februara 2021. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 3/21 od 29. januara 2021. godine

Poslovnik o radu Žalbene komisije (Grad Kragujevac)

Rešenje o izmenama Rešenja o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 4/21 od 5. februara 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva za 2021. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/21 od 11. februara 2021. godine

Rešenje o usvajanju finansijskih planova direktnih korisnika budžeta za 2021. godinu (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 6/21 od 12. marta 2021. godine

Odluka o socijalnoj zaštiti (opština Crna Trava)

"Sl. list grada Loznice", br. 30/20 od 30. decembra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta grada Loznice

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške ugostiteljskoj i turističkoj privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 23/21 od 29. marta 2021. godine

Ispravka tehničke greške u Odluci o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Gadžin Han ("Službeni list Grada Niša", br. 107/2020)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 9/21 od 12. marta 2021. godine

Odluka o određivanju organa nadležnog za davanje saglasnosti u postupku ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namene na teritoriji Grada Novog Sada

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradu Novom Sadu

"Sl. list grada Pančeva", br. 8/21 od 25. februara 2021. godine

Ispravka (Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Pančeva)

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o postavljanju sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva

Plan za postavljanje sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/21 od 11. februara 2021. godine

Odluka o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmenama Odluke o Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 28/20 od 11. novembra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Vladimirci za 2021. godinu

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun poreza na imovinu za 2021. godinu (opština Vladimirci)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o utvrđivanju zona za obračun poreza na imovinu za 2021. godinu (opština Vladimirci)

Odluka o većem obimu prava porodici sa decom (opština Vladimirci)

Izmena Kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2020. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 1/21 od 12. februara 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Statuta Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u organima grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 2/21 od 1. februara 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sombor)

Odluka o postavljanju kioska (na teritoriji grada Sombora)

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak za prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoć za nezaposlene porodilje (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/21 od 8. februara 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 2/21 od 22. januara 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2021. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2021. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 6/21 od 12. februara 2021. godine

Odluka o besplatnom sedištu za bebe (grad Užice)

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u upravi Gradske opštine Sevojno

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/21 od 23. februara 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 44/20 od 31. decembra 2020. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 1/21 od 9. februara 2021. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 9/21 od 12. februara 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 4/21 od 19. februara 2021. godine

Odluka o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila (grad Zrenjanin)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 1/21 od 28. januara 2021. godine

Poslovnik Opštinskog veća Opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 34/20 od 18. decembra 2020. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 30/20 od 29. decembra 2020. godine

Poslovnik Skupštine opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 26/21 od 8. marta 2021. godine

Ispravka Zakona o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 19/21 od 5. marta 2021. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu