Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 02.12.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 2.12.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 83/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 13/19

"Sl. list APV" 48/19

"Sl. list grada Beograda" 101/19

"Sl. list grada Čačka" 15/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 14/19

"Sl. list grada Kikinde" 26/19

"Sl. list grada Kragujevca" 27/19

"Sl. list grada Kraljeva" 30/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 30/19

"Sl. list grada Loznice" 14/19

"Sl. list grada Niša" 31/19

"Sl. list grada Novog Sada" 52/19

"Sl. list grada Pančeva" 32/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 14/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 15/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 22/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 8/19

"Sl. list grada Subotice" 27/19

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 25/19

"Sl. list grada Vršca" 14/19

"Sl. list grada Zaječara" 22/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 25/19

"Sl. list opština Srema" 31/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 23/19

"Sl. list CG" 63/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 83/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 83/19 od 27. novembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački direktora i državnih službenika zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom koji rade na poslovima izvršenja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu

Pravilnik o načinu i uslovima primene policijskih ovlašćenja prema maloletnim licima

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca (A broj 752/19)

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću

Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Raška

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-020-00-0162/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0487/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0858/18-11)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Japanu (Nenad Glišić)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Maroko (Slađana Prica Tavčiovska)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2019. godine

Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom, za treći kvartal 2019. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/19 od 21. oktobra 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u filološkoj gimnaziji

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 13/19 od 18. novembra 2019. godine

Memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primene metoda za mirno rešavanje radnih sporova

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe i Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Odluke broj 1/2018 Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije o izmeni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom"...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija

"Sl. list APV", br. 48/19 od 13. novembra 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (Autonomna pokrajina Vojvodina)

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Službi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 101/19 od 12. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Beograda

Odluka o izmenama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda

Odluka o izmenama Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju (grad Beograd)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite (grad Beograd)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga (grad Beograd)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji Gradske opštine Savski venac

Odluka o komunalnoj miliciji (grad Beograd)

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju skulpture "Slepi guslar" (grad Beograd)

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda (Dunja Leković)

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda (Željko Ivanji)

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona i blokova za održavanje i unapređivanje svojstava zgrade na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 15/19 od 26. oktobra 2019. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" Čačak

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/19 od 15. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 26/19 od 30. oktobra 2019. godine

Odluka o obliku i načinu ostvarivanja saradnje Komunalne milicije i inspekcijskih službi grada Kikinde

Odluka o obrazovanju, organizaciji i funkcionisanju Jedinice civilne zaštite opšte namene na teritoriji Grada Kikinde

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/19 od 1. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o značajnim datumima i praznicima koje Grad Kragujevac obeležava

"Sl. list grada Kraljeva", br. 30/19 od 6. novembra 2019. godine

Zaključak (o davanju saglasnosti na Rešenje Odeljenja za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljeva, broj IX-417/19)

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 30/19 od 6. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - Opštini Crna Trava za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 14/19 od 25. oktobra 2019. godine

Ispravka Odluke o mesnim zajednicama (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 31/19 od 24. aprila 2019. godine

Odluka o naknadama, dodacima na platu i drugim primanjima izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima Gradske opštine Crveni Krst

"Sl. list grada Novog Sada", br. 52/19 od 9. novembra 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Opštine Kumanovo, Republika Severna Makedonija

"Sl. list grada Pančeva", br. 32/19 od 23. oktobra 2019. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije Kompleksi posebne namene (Celina 11) u Pančevu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110 kV dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS - Pančevo 6" u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/19 od 8. oktobra 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 15/19 od 5. avgusta 2019. godine

Izmena kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2019. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 22/19 od 13. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/19 od 19. juna 2019. godine

Kolektivni ugovor za Dom zdravlja Sremska Mitrovica

Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Zaključak (o prihvatanju usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora kod poslodavca - Dom zdravlja Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 27/19 od 10. oktobra 2019. godine

Statut Grada Subotice (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/19 od 4. oktobra 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o dimničarskim uslugama (grad Valjevo)

Odluka o dopuni Odluke o pogrebnoj delatnosti (grad Valjevo)

Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja (grad Valjevo)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Valjevo)

Odluka o određivanju lica nadležnog za overu obračuna sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač grad Valjevo, kao i načinu overe obračuna

Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Valjevo)

Odluka o održavanju javnih zelenih površina (grad Valjevo)

Odluka o održavanju ulica i puteva (grad Valjevo)

Odluka o upravljanju javnim parkiralištima (grad Valjevo)

Poslovnik Skupštine grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 25/19 od 30. oktobra 2019. godine

Pravilnik o pravu na nabavku ortopedskih pomagala koja nisu na listi Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu i pravo na adaptaciju stambenog prostora radi pristupačnosti invalidnom licu (grad Vranje)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Gradskog veća koji nisu na stalnom radu (grad Vranje)

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad odbornika u Skupštini grada Vranja

Ispravka (Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada Vranja)

Ispravka (Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji grada Vranja)

Ispravka (Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja)

Ispravka (Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Komrad" Vranje sa Zakonom o javnim preduzećima)

Ispravka (Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Novi dom" Vranje sa Zakonom o javnim preduzećima)

Ispravka (Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Uprava Banje" Vranjska Banja sa Zakonom o javnim preduzećima)

"Sl. list grada Vršca", br. 14/19 od 26. oktobra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 22/19 od 18. septembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (grad Zaječar)

Odluka o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti (grad Zrenjanin)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 25/19 od 15. oktobra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 31/19 od 29. oktobra 2019. godine

Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za utvrđivanje naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora (opština Irig)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 23/19 od 11. oktobra 2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Inđija za 2017. godinu

"Sl. list CG", br. 63/19 od 18. novembra 2019. godine

Statut Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 83/19 od 8. oktobra 2019. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima